ประวัติความเป็นมา

ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

?

? ? ? ? ? ?ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ?ได้เริ่มรับนิสิตรุ่นแรกเข้ามาศึกษา และสำเร็จการศึกษาเป็นทันตแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๑ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ต่อมาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ทางศิษย์เก่าส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นร่วมกันว่าควรก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น เนื่องจากศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ ชมรมศิษย์เก่าฯ และสมาชิก ตลอดจนเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น ?จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการ โดยมีรายนามคณะทำงานชมรมศิษย์เก่าชุดแรก ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ?ถึงรุ่นที่ ๖ ดังต่อไปนี้

อ.ทพญ.ดร.สุภาพร ?แสงอ่วม ประธาน?
อ.ทพญ.หทัยรัตน์ ?เลขะธนะ รองประธาน
อ.ทพญ.จิตติมา ?พุ่มกลิ่น รองประธาน
อ.ทพญ.ดร.ณัฐธิดา ?ชะรัดรัมย์ เลขานุการ
อ.ทพ.รณยุทธ ?ชาญสมาธิ์? คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ทพญ.วัลดา ?สว่างอรุณ? คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ทพ.วรายุทธ ?โชติประกายเกียรติ ?? คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ทพญ.พรเพ็ญ ? จิตติวรางกูล คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
อ.ทพญ.รัชนู ?รูปทรง คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
อ.ทพ.ดร.ชายแดน ?อินต๊ะปา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
อ.ทพ.ธีรภัทร ?รัตนไพฑูรย์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
อ.ทพญ.ฐานิต ?ประสิทธิ์ศักดิ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
อ.ทพญ.อัมพวรรณ ?สถิรเจริญกุล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
อ.ทพญ.ดร.ศศิมา ?ภูวนันท์? คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน

?

? ? ? ซึ่งในช่วงแรก ทางชมรมศิษย์เก่าฯได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับสมัครสมาชิกชมรมฯ และการติดต่อภาคเอกชนเพื่อหาทุนในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ? การจัดซุ้มและแจกของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร? การจัดทำจุลสารชมรมฯเพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆแก่สมาชิก แต่ด้วยความจำกัดในด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่ต้องมีการลาศึกษาต่อ ทำให้จุลสารดำเนินการมาได้เพียง ๓ ฉบับ ก็ต้องหยุดชะงักลง? นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ การบริจาคเครื่องไมโครเวฟให้แก่นิสิตชั้นปีที่1 ที่ต้องพักที่หอพักมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกในการดำรงชีพ และการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบันที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

?

? ? ? ในปีที่ผ่านมา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันสำคัญของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ของเรา คือ วันคล้ายวันก่อตั้งคณะฯ ทางชมรมฯได้มีการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้าทันตะมอนอ ครั้งที่ ๑ ที่โรงแรมท๊อปแลนด์ โดยมีกิจกรรมการเผยแพร่งานวิจัยและวิชาการของศิษย์เก่า การแสดงของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และที่สำคัญที่เป็นสีสันของงานในครั้งนี้ คือ การประมูลของที่ระลึกของอาจารย์ ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณาจารย์ในการสนับสนุนของที่ระลึก เพื่อนำมาประมูลในครั้งนี้ ซึ่งศิษย์เก่าแต่ละรุ่นก็ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเป็นที่ประทับใจแก่ทั้งคณาจารย์และศิษย์เก่า

?

? ? ? ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีที่ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ของเรา ได้เติบโตก้าวเข้าสู่ปีที่๑๙ แล้ว ทางชมรมศิษย์เก่าได้มีศิษย์เก่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ทั้งสิ้น ๑๓ รุ่น ทางชมรมศิษย์เก่าฯจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าชุดที่สอง เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่สืบต่องานให้พัฒนาต่อไป โดยมีรายนามคณะทำงานชมรมศิษย์เก่าชุดที่สอง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึงรุ่นที่ ๑๒ ดังต่อไปนี้

?

อ.ทพญ.หทัยรัตน์ เลขะธนะ? ประธาน
อ.ทพญ.ทิพย์ฤทัย ?ประยูรวงษ์? เลขานุการ
อ.ทพญ.ดร.ศิโรรัช ?วัชรานาถ เหรัญญิก
อ.ทพ.ดร.ชายแดน อินต๊ะปา ? ประธานฝ่ายวิชาการ
อ.ทพญ.ดร.สุภาพร ?แสงอ่วม? คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
อ.ทพญ.ดร.ศศิมา ?ภูวนันท์? คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
อ.ทพญ.ฐานิต ?ประสิทธิ์ศักดิ์? ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ทพญ.ดร.ณัฐธิดา ชะรัดรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ทพ.พงษ์สิริ ?ใจคำปัน? คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ทพ.ศิรัส ?สังขปรีชา? คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ทพญ.หทัยภัทร ?ตระกูลสุข คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
อ.ทพ.รณยุทธ ?ชาญสมาธิ์? ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
อ.ทพ.ธีรวัฒน์ ?สุขไผ่ตา? คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
อ.ทพ.ณัฐ ?ดวงรัตนประทีป? คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
ทพ.อุดม ?ศศิกรวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
อ.ทพญ.ปวีณา ?คงคอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
อ.ทพ.ยศณรงค์ ?ศิริเมธาวงศ์ ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ทพญ.เพียงขวัญ ?สายประเสริฐ? คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.ทพญ.จิตรเรขา ?สัมพันธรัตน์? คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล ?สำเนียง? ประธานฝ่ายเอกสาร
อ.ทพญ.รัชนู ?ชาญสมาธิ์? คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
ทญ.มาลินี ?วัฒนา
คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร

?

? ? ? ซึ่งปัจจุบันทางชมรมศิษย์เก่าฯ ได้พัฒนาช่องทางสื่อสารแก่ศิษย์เก่าด้วยการจัดทำ facebook ชื่อ ?DENT NU ALUMNI ?และ website รวมถึงการจัดทำการเผยแพร่ข่าวสารทางจดหมายข่าวทันตะมอนอ เพื่อให้มีความหลากหลายในการประชาสัมพันธ์งานของชมรมศิษย์เก่าฯให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยทางชมรมฯหวังว่าจะพยายามพัฒนาให้ศิษย์เก่าได้มีกิจกรรมดีๆร่วมกัน เพื่อรวมใจ รวมพลัง สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับคณะและน้องๆศิษย์ปัจจุบันต่อไป

อ.ทพญ.ดร.สุภาพร แสงอ่วม