รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1

จำนวน 25 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 10 มกราคม 2546

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล
1 40610016 นางสาว กรรณิการ์ บูรณะเกียรติพันธ์
2 40610032 นางสาว จันจิรา ดีพร้อม
3 40610040 นางสาว ชารีรัตน์ จิตต์ตรง
4 40610057 นางสาว ชื่นสุข ตันเจริญ
5 40610073 นางสาว นริสา ปิ่นดอนทอง
6 40610081 นางสาว นิศา ทองนพคุณ
7 40610115 นางสาว พนิดา ทองโคตร
8 40610123 นางสาว พิมพ์พร สุขหอม
9 40610131 นางสาว พัชรียา พุ่มเปี่ยม
10 40610149 นางสาว ยุพาพรรณ จามรเนียม
11 40610156 นางสาว รัชฎาภรณ์ ม่วงทอง
12 40610164 นางสาว วทันยา เงินมาก
13 40610198 นางสาว วาสนา สุวรรณฤทธิ์
14 40610206 นางสาว วาสนา เมธาวีกุลชัย
15 40610180 นางสาว วริศรา ละอองศรี
16 40610214 นางสาว วิชชุตา สาโรจน์
17 40610222 นางสาว วีรยา พิพัฒน์ศาสตร์
18 40610230 นาย ศานิต พุกสุข
19 40610248 นางสาว สุนีย์ เจิมเฉลิม
20 40610255 นางสาว สุพิชญา ขำเอี่ยม
21 40610263 นางสาว สุภาพร แสงอ่วม
22 40610271 นางสาว สุวิสา รัชตวัฒน์
23 40610289 นางสาว อรทัย จักไม้
24 40610297 นางสาว อลิษา พิเชียรเสถียร
25 40610305 นางสาว เสาวลักษณ์ เดชบุญ