รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2

จำนวน 23 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่...........................

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 41610312 นายวัชรพล เจริญศิลป์
2 41610056 นางสาวจิตติมา พุ่มกลิ่น
3 41610098 นางสาวชลดา ละเอียด
4 41610320 นางสาววัชโรบล ศีติสาร
5 41610411 นางสาวหทัยรัตน์ เลขะธนะ
6 40610024 นางสาวคณิตา สอนวิจารณ์
7 41610163 นางสาวจักรวิดา จักกาบาตร์
8 41610163 นางสาวปิยมาศ ฉัตรจินดารัตน์
9 41610171 นางสาวพรพรรณ ดีมา
10 41610213 นางสาวพัชรพรรณ อินเสื่อมใส
11 41610346 นางสาวศรินลาวัณย์ สมบูรณ์จันทร์
12 41610361 นางสาวศิริรัตน์ ตั้งวงศ์กิจการ
13 41610395 นางสาวสุนทรี ไชยเสน
14 41610023 นายกิตติพงศ์ เดียววัฒนวิวัฒน์
15 41610031 นายกีรติ พรมเนตร์
16 41610049 นายคมศักดิ์ ถิรกันทร
17 41610452 นายไตรลักษณ์ อ่ำทิม
18 41610247 นายภัชรพล สำเนียง
19 41610270 นายรัฐชัย สามล
20 41610338 นายศรายุทธ สุขเทพ
21 41610387 นายสมเกียรติ สมบูรณ์
22 41610403 นายสุรกานต์ ไชยจันดี
23 41610437 นายไอริน ศิริสุนทร