รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2547

จำนวน 50 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 23 มกราคม 2548

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 41610055 นางสาว บุณทิกา มาแก้ว
2 41610197 นางสาว พรรณนิภา โคตรโสภา
3 41610221 นางสาว พัฒนา หาพุทธา
4 41610205 นางสาว พิทยา พัฒนสำราญ
5 41610254 นางสาว มยุธิดา พูนสิน
6 41610262 นางสาว มยุรี สาหร่าย
7 41610304 นางสาว วรารัตน์ ศรีสุวรรณ์
8 41610353 นางสาว ศรันยา วรรณโชดก
9 41610445 นางสาว โสภิตา ล้อศิริรัตน์
10 41610114 นาย ชัยรัตน์ พรมพิดาล
11 40610065 นาย ณัฐ วงษ์จันทร์หาญ
12 40610099 นาย ปรเมศวร์ จันทร์เครือญาติ
13 42610030 นางสาว กล้ววจี เกตุแก้ว
14 42610063 นางสาว จันทนา จิตรทรัพย์
15 42610071 นางสาว ชวัลลักษณ์ เครือบุญมา
16 42610097 นางสาว ช่อผกา มั่นอยู่
17 41610122 นางสาว ฐาปนี ธาราวุฒิ
18 42610121 นางสาว ทิพย์ฤทัย ประยูรวงษ์
19 41610148 นางสาว ธนพร พัชระสุภา
20 42610162 นางสาว บัญฐิสา(บุญสม) พูลศรี
21 42610170 นางสาว ปทุมพรรณ พรมสินชัย
22 42610188 นางสาว ประไพพันธ์ ทองพัดภู่
23 42610196 นางสาว ปิ่นทอง ประสงค์สุข
24 41610189 นางสาว พรพรรณ ธีระรังสิกุล
25 42610261 นางสาว ภัทรรัตน์ เทียนสีม่วง
26 42610246 นางสาว รัชนีวรรณ ดวงพัตรา
27 42610295 นางสาว รุจิรา คุ้มญาติ
28 42610311 นางสาว ลักขณา คงทับ
29 42610337 นางสาว ศิรินาถ ไม้สนธิ์
30 41610379 นางสาว ศิริรัตน์ พรมมา
31 42610345 นางสาว ศิโรรัช วัชรานาถ
32 42610352 นางสาว สุปราณี จ้อนแจ้ง
33 42610360 นางสาว สุพัตรา เงินกลั่น
34 42610386 นางสาว สุมนต์ทา สังข์โพธิ์
35 42610014 นาย กฤษณะ บัญญัติศรีสกุล
36 42610022 นาย กลยุทธ พรมศิริ
37 41610072 นาย จักเรศ ยอดเกตุ
38 42610089 นาย ชายแดน อินต๊ะปา
39 42610113 นาย ตุลย์ ศรีอัมพร
40 42610212 นาย พรพจน์ เจียงกองโค
41 42610238 นาย พิษณุ สุขสุสินธุ์
42 41610239 นาย ภูมารินทร์ แว่นทอง
43 42610279 นาย ยศณรงค์ อิ่มหนำ
44 41610288 นาย ร่มธรรม สมบูรณ์เอนก
45 42610287 นาย ราชัย จึงสมจิตต์
46 41610429 นาย เสริมชาติ แหลมหลัก
47 42610428 นาย แสน สุขโชติ
48 42610402 นาย อมรพงษ์ ธำรงธัญวงศ์
49 42610246 นางสาว ภานิดา พันธ์ผล
50 42610105 นางสาว บริมาส สุวรรณา