รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2549

จำนวน 35 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 20 ธันวาคม 2550

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 44610012 นางสาวกฤษณ์ระวี เสงี่ยมอยู่
2 44610020 นางสาวกิติยา กังคะพิลาศ
3 43610377 นางสาวเกศรา วังตาล
4 42610055 นางสาวคนึงนิตย์ สนสกล
5 44610046 นางสาวจินตนา ทัศนพานนท์
6 44610061 นางสาวชโรธร เถื่อนนก
7 44610079 นางสาวฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์
8 44610087 นางสาวฑาริกา เขียนสาร์
9 44610095 นางสาวณัฐกานต์ วงษ์ประทีปศิริ
10 44610129 นางสาวดวงพร อนุอัน
11 44610442 นางสาวเตือนใจ พรมหาลา
12 42610147 นางสาวนันทิยา ศิวะแพทย์
13 44610160 นางสาวนิรมล ชัยสายัณห์
14 44610152 นางสาวนุชจรี บรรพวัฒนรักษ์
15 44610459 นางสาวเนตรนภา ลักขณานุรักษ์
16 44610178 นางสาวปพิชญา เลิศจันทรางกูล
17 44610194 นางสาวปรีมาย ไชยปัญหา
18 44610202 นางสาวปวีณา คุณนาเมือง
19 42610220 นางสาวพรรณรังสี ปุรณะพรรค์
20 44610244 นางสาวมาลินี ดีเจือ
21 44610269 นางสาวรัชนู รูปทรง
22 44610293 นางสาววัลดา สว่างอรุณ
23 44610384 นางสาวสุรัสวดี สายสูง
24 44610392 นางสาวอชิรญา ดวนด่วน
25 41610106 นายชัยพร แซ่อึ้ง
26 44610103 นายณัฐพงษ์ ขำฉา
27 44610145 นายธีรภัทร รัตนไพฑูรย์
28 44610186 นายประพัทธ์ สุระธรรม
29 43610195 นายพูนศักดิ์ ศิวะสนธิวัฒน์
30 44610236 นายภาคภูมิ สุพงษ์พนิชย์
31 44610251 นายรณยุทธ ชาญสมาธิ์
32 44610277 นายวณิชย์ หลายประสิทธิ์
33 44610285 นายวันชนะ สว่างหล้า
34 44610368 นายสุรศักดิ์ โกมาลย์
35 43610351 นายอภิวัฒน์ วัฒนคณิต