รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2550

จำนวน 35 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 43610278 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีแก้ว
2 42610410 นายเอกกมล สุขสวัสดิวัฒน์
3 43610237 นางสาววชิราวรรณ เวียงคำ
4 44610038 นายกันตภณ สุขประเสริฐ
5 44610053 นางสาวชวันลักษณ์ พลับนิตย์
6 44610210 นางสาวปวีณา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
7 44610301 นางสาวศุภลดา พิชญวิวัฒน์
8 44610426 นายอานนท์ จารุอัคระ
9 45610011 นางสาวกนกกาญจน์???? ด่านรุ่งโรจน์
10 45610029 นายการันย์?????????????? ?คำเพ็ง
11 45610045 นายกิตตินันท์??????????? จั่นตระกูลวัฒน์
12 45610052 นายจิตรพิสุทธิ์ อินทะวงษ์
13 45610086 นายณัฐธพัฒน์??? บุรพธานินทร์
14 45610102 นางสาวดวงกมล?????????? ศรีสิทธิการ
15 45610110 นางสาวนุชนาถ???????????? อวยพร
16 45610136 นางสาวพิมลรัตน์?????????? ทรงอำพัน
17 45610144 นางสาวพัชชิตา??????????? อยู่สุข
18 45610177 นายมาศพงศ์??????????? วงศ์เพชรชารัตน์
19 45610185 นายยาวี?????????????????? เมฆขำ
20 45610201 นายฤทธิไกร?????????? ณ ลำพูน??????????
21 45610219 นายวรายุทธ โชติประกายเกียรติ
22 45610235 นางสาววลัยลักษณ์ โชคชาตรี
23 45610250 นางสาววิชุนี วงศ์วาณิชวัฒนา
24 45610268 นางสาวศศิมา ภูวนันท์
25 45610284 นางสาวศิริรัตน์ อรุณวรากรณ์
26 45610292 นางสาวสุกัญญา ชัยศุภรัศมีกุล
27 45610300 นางสาวสุจิตรา บุตรดา
28 45610318 นางสาวสิริกุล นงค์พาน
29 45610342 นางสาวอรุโณทัย ขาวสนิท
30 45610359 นางสาวออมใจ ฮั่นตระกูล
31 45610375 นายอำนาจ ธีบำรุง
32 45610383 นางสาวอังสนา สุขเกษม
33 45610409 นางสาวอัมพวรรณ สถิรเจริญกุล
34 45610417 นายเฉลิมพล อนุดิตย์
35 45610441 นายไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม