รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2551

จำนวน 48 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 17 ธันวาคม 2552

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 43610161 นายพงษ์ศักดิ์ เขียวเขิน
2 45610169 นางสาวภัทราวรรณ????? พรหมโชติ
3 45610243 นายวุฒินันท์ พนมลักษณจิต
4 45610326 นายอภิชัย หลวงแนม
5 45610425 นายเพิ่มพงศ์ พึ่งเมือง
6 46610010 นางสาวกชกร พวงบุบผา
7 46610044 นางสาวจุฑามาศ เวียรชัย
8 46610069 นางสาวชวพรรณ รอดพึ่งครุฑ
9 46610077 นางสาวชุษณา รุ่งอดุลพิศาล
10 46610085 นางสาวฐะปะนีย์ ดีสม
11 46610093 นางสาวดวงใจ ห่านสัมฤทธิ์
12 46610101 นายธีรเดช โพศรี
13 46610119 นางสาววิรชา แสงจันทร์
14 46610127 นางสาวนงลักษณ์ แซ่ตั้ง
15 46610143 นางสาวนุชจรี ธูปหอม
16 46610184 นางสาวปนัดดา บุญวัฒน์
17 46610200 นายปัณณวิช มุ้งทอง
18 46610242 นางสาวมนทิรา สุขเอี่ยม
19 46610259 นายมานนท์ วัฒนญาณนนท์
20 46610275 นางสาววรัทยา รัตนธรรมธาดา
21 46610283 นายวิชชา ณัฐศาสตร์
22 46610291 นายวิศิษฎ์ บุญคง
23 46610309 นางสาววัลยา รุ่งจรัสศิริ
24 46610317 นางสาวศรัญญา เจนศิลปกร
25 46610325 นางสาวศรัณยุ ชูเชิด
26 46610333 นางสาวศศิรัชต์ ศิริโยธา
27 46610341 นางสาวสมฤดี สุขศรี
28 46610358 นางสาวสรัสวดี โตสวัสดิ์
29 46610366 นางสาวสุทธยา ภู่สอง
30 46610374 นางสาวสุภาวิณี เรือนภู่
31 46610382 นางสาวสุรีย์พร ศรีมณีรัตน์
32 46610390 นางสาวสิริรัตน์ ไกรเกรียงศรี
33 46610416 นายอิศรา มีศิริ
34 46610424 นางสาวอัจฉรา อำพันพงษ์
35 46610432 นางสาวเพชรไพลิน การจนารักพงค์
36 46610481 นางสาวกุลธรา พรประเสริฐสุข
37 46610507 นางสาวกัลยาณี สุขษาสุณี
38 46610531 นายทัศไนย วงศ์ปินตา
39 46610549 นายธนพล รุจิตานนท์
40 46610564 นายนิติกร นาคสุข
41 46610572 นางสาวปรียานุช กวีพิชชาพัชร
42 46610580 นางสาวปานตา ตรีสุวรรณ
43 46610655 นางสาวศิรินาฎ มานัสฤดี
44 46610689 นางสาววรินทร อยู่คงวรกุล
45 46610697 นางสาวเรืองตระกูล กองทอง
46 46610457 นายโสภณ เหลี่ยมสมบัติ
47 46610218 นายวรวุฒิ อยู่คงวรกุล
48 45610391 นางสาวอัจฉรีย์ บุลยเลิศ