รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2552

จำนวน 41 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 44610319 นายสรณ กลิ่นษร
2 44610343 นางสาวสรัญญา จิวสุวรรณ
3 45610060 นางสาวเอริสา จอมหงษ์
4 45610193 นางสาวรัชดาภรณ์ ฉายศรี
5 46610036 นายกฤษฎา วีระพงษ์
6 46610051 นางสาวชนินเนตร ตรัยภาวัต
7 46610135 นางสาวนภัสพร เหล็กขำ
8 46610226 นางสาวภีมธ์พิริยา พึ่งเจียม
9 46610267 นายวงศกร ภักดีสาร
10 46610440 นางสาวเพ็ญพิชญา พลชัย
11 46610630 นายวีรสิทธิ์ โรจน์วุฒิคุณ
12 47610035 นางสาวกษมา ศรีสังข์
13 47610043 นางสาวกานดา มีสุข
14 47610050 นางสาวจุฬาลักษณ์ สมดี
15 47610068 นางสาวชนกกานต์ พุฒตาล
16 47610134 นายนที ปฐมกุลวงศ์
17 47610142 นางสาวนรีวรรณ สันบุญเป็ง
18 47610159 นางสาวบุณฑริกา อู่นาท
19 47610183 นางสาวประวีณา รัตนทองโกมล
20 47610209 นางสาวปาลิน สัปปินันทน์
21 47610241 นางสาวพนิดา ชูพันธ์
22 47610258 นางสาวพิมพ์ภัทรา ทาทอง
23 47610266 นางสาวพรรณนิภา คำทอง
24 47610282 นางสาวภัทรพร รัตนเกษตรสิน
25 47610316 นางสาวฤดี จุ้ยเจนวิทย์
26 47610324 นายวุฒิพันธุ์ ทองเพ็ง
27 47610340 นางสาวศิระประภา วิจิตรปัญญาเมธี
28 47610365 นางสาวธิติชญาณ์ รินพล
29 47610373 นางสาวอัชฌา ชูเกษ
30 47610399 นางสาวอภิพร เจียมวโรเศรษฐ
31 47610407 นายเอกลักษณ์ ยงเยื้องพันธ์
32 47610431 นางสาวกรวิกา กมลรัตน์
33 47610456 นายกิติพล ทองอรุณศรี
34 47610522 นางสาวนิชาภา ปัพรังศรี
35 47610530 นางสาวมนัสวิน บุญสา
36 47610563 นางสาวภัทมน คงสิทธิ์
37 47610597 นายวรณัฐ ศรีสวัสดิ์
38 47610605 นางสาววีรยา สุวรรณเกตุนนท์
39 47610639 นางสาวอรอุมา เหมะรัต
40 47610647 นางสาวอรุณรัตน์ อังกุรนาค
41 47610654 นางสาวเพ็ญนิภา พูลเกิด