รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2553

จำนวน 45 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 19 ธันวาคม 2554

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 44610434 นางสาวอุไรวรรณ รัตนสิงห์
2 45610128 นางสาวบุษยา???? ยี่เขียน
3 47610027 นางสาวกรทิพย์ พึ่งเมือง
4 47610217 นางสาวพิชญนาฏ กันทะชุมภู
5 47610464 นายจิตรภณ จักรวาฬ
6 47610555 นายพิพัฒน์ เชษฐานุกุล
7 47610613 นายสุวิทย์ คุณาวิศรุต
8 48610027 นางสาวกิตติยา? สุทธะ
9 48610058 นางสาวจิราภรณ์? กลิ่นด้วง
10 48610065 นางสาวจุฑามาศ? ดีโพธิ์
11 48610072 นางสาวชญานิศ? ใจเที่ยง
12 48610089 นายชลวิทย์? วงศ์ไพโรจน์พานิช
13 48610188 นางสาวปวีณา? มะโนปิง
14 48610232 นางสาวพัชรนันท์? ชัยอมรทรัพย์
15 48610263 นางสาวพุทธธิดา? ปานจันทร์
16 48610317 นางสาววนิตา? มากล้น
17 48610409 นางสาวศศิธร? ก้อนจันทร์เทศ
18 48610416 นางสาวศิริพร? จินะการ
19 48610485 นางสาวอัจฉรา? หาญนันทอนันต์
20 48610560 นางสาวเอื้อมพร? จูหว้า
21 48610584 นางสาวกนกพร? อารีวงศ์
22 48610591 นางสาวกาญจนภา? จุฑาวุฒิกุล
23 48610607 นายจิระยุทธ? ไชยศรี
24 48610614 นายดิลกพัฒน์ สุขบำรุงทรัพย์
25 48610621 นางสาวฐิติมา? สุขษาสุณี
26 48610638 นายณัฐพงษ์? นำพาโชคชัย
27 48610652 นายทรงยศ? กิตติอุดมธรรม
28 48610690 นายนิธิทัศน์? อื้อประเสริฐ
29 48610737 นางสาวปรางค์กมล? ภู่อารีย์
30 48610744 นายพรสันต์? เรืองกุล
31 48610782 นางสาวรัตนาภรณ์? วงษ์เงิน
32 48610805 นางสาวลัดดา? ศาสตร์ศศิ
33 48610829 นายวัชรพล? สมดี
34 48610836 นางสาววันวิสาข์? ไพเราะ
35 48610843 นางสาววิกันดา? เกลียวทอง
36 48610850 นางสาววิภาวี? เศียรอุ่น
37 48610867 นายวุฒิชัย? ข้ามเจ็ด
38 48610881 นายสันติ? เอื้อวงษ์พานิชย์
39 48610904 นายสุทักษิณ? สาวะจันทร์
40 48610911 นางสาวสุธาสินี? สุนทรวิภาต
41 48610928 นายอมร? หาญเจริญ
42 48610935 นางสาวอมรทิพย์? บุญบางเก็ง
43 48610942 นางสาวอุทัยวรรณ? คงทัน
44 48610973 นางสาวเจน? สุริยจักรยุธนา
45 48610980 นายเอกรินทร์? พรหมพฤกษ์