รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวน 34 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 4 ธันวาคม 2555

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 46610192 นายปิยวัจน์ สุบิน
2 47610308 นางสาวมาริตา บุญส่ง
3 47610589 นายภาคย์ เงินสุทธิวรกุล
4 48610041 นางสาวปรียนิตย์ มงคลรบ
5 48610102 นายธีระพล? ศรีปริวุฒิ
6 48610287 นายภานุมาศ วันเปี้ย
7 48610300 นางสาวรวินทร์นิภา? บุญพันธ์
8 48610393 นางสาวศรีนภา? เซียวสมบูรณ์
9 48610669 นางสาวนฎา บูรณารมย์
10 48610713 นางสาวนุชนารถ บัวสนธ์
11 48610751 นายพีรติ? โฆษะฐิ
12 48610775 นางสาวรสสุคนธ์? หมวกทอง
13 48610799 นางสาวลักษมน? ฉายาวงศ์
14 48610874 นางสาวศิริกาญจน์ เหมจามร
15 48610959 นางสาวอุมาพร? ไวปรีชี
16 48610966 นายเกริก? นุ่มเอี่ยม
17 49610026 นายกิตติพงษ์ เกตุแป้น
18 49610170 นางสาวเทพวาภรณ์? ธรรมแงะ
19 49610262 นางสาวนิศากร? พรสมชัย
20 49610309 นางสาวปรีชญา? สีเขียว
21 49610323 นางสาวพิชญา? โตมณีนิลรัตน์
22 49610354 นางสาวภัทราภรณ์? บุญดา
23 49610415 นางสาววรวนิต? สุวรรณบูลย์
24 49610422 นางสาวปรียาพัศ เจียนพันธ์
25 49610439 นางสาววันวิสาข์? กองทรง
26 49610446 นายวิศัลย์? มุ้ยแก้ว
27 49610477 นายศุภวัฒน์? วงศ์ไพโรจน์พานิช
28 49610538 นายสุรศักดิ์? บุญแก้ว
29 49610583 นายอภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา
30 49610613 นายอุดม? ศศิกรวงศ์
31 49610637 นายณัฐวัฒน์? สุวคนธ์
32 49610668 นางสาวณัชชา? อินทะเสน
33 49610736 นางสาวกนกวรรณ? เจริญกวินโรจน์
34 49610774 นายพงษ์ศักดิ์ สลีแดง