รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวน 61 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 19 ธันวาคม 2556

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 46610028 นางสาวกมลชนก เฮงรัศมี
2 47610167 นายปฐมพงษ์ ปานแสง
3 48610119 นายนฤดม? เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
4 48610201 นางสาวปิยวรรณ? ศรีดี
5 48610249 นางสาวพัชราพร ดิษทับ
6 48610270 นายพูนศักดิ์? ปั้นรูป
7 48610362 นางสาววิชญ์ทิพา เทพวีระ
8 48610461 นางสาวอมรรัตน์? อิ่มหมี
9 48610515 นางสาวเนตรนภา? จันอิฐ
10 48610522 นายเมธา? ชอบดี
11 48610683 นางสาวนันทวัน? วิศวเวช
12 48610706 นางสาวนิศารัตน์? ศรีทา
13 48610720 นายบุญวรรธน์? กล่อมจิตต์
14 48610812 นางสาววศินี แก้วอำไพ
15 49610019 นางสาวกรศินิรา? วังดี
16 49610040 นายคณิน? ศิลาหลัก
17 49610132 นางสาวเดือนมนัส? ขันลา
18 49610163 นางสาวทัศน์ทวี? เข็มวงษ์
19 49610187 นางสาวธิดารัตน์? น้อยเนียม
20 49610224 นางสาวนนธกานต์? จันทร์รักษ์
21 49610279 นายบดินทร์? ตั้งตระกูล
22 49610286 นางสาวบุษกร? วราอัศวปติ
23 49610293 นางสาวประกายดาว? ศรีเงิน
24 49610378 นายยศธร เรือนมากแก้ว
25 49610385 นายยุทธนา สามล
26 49610408 นางสาวลักขณา? จับใจนาย
27 49610460 นางสาวณณิรัช สุทธิภัทรกรณ์
28 49610521 นางสาวสุพรรณรัตน์? บุญนิยม
29 49610545 นางสาวสุรัสวดี? มีสัตย์
30 49610569 นางสาวอธิษฐาน? พันธุ์คงชื่น
31 49610620 นางสาวอุมาพรรณ? พิทักษ์ทิม
32 49610644 นางสาวพีระนันท์ จูบริรักษ์
33 49610682 นางสาวพิมประภา? คัชมาตย์
34 49610743 นางสาวจรัสศรี? ชาติรังสรรค์
35 49610767 นางสาวปีติรัตน์? สมบัติใหม่
36 49610798 นางสาวสามณี? ปิยะวงษ์
37 49610804 นายสุเมธ? กองประดิษฐ์
38 49610859 นายชัชวาลย์? เนตรโพธิ์แก้ว
39 50610049 นายเทพฤทธิ์ ไตรฟื้น
40 50610070 นายพงษ์สิริ ใจคำปัน
41 50610162 นางสาวอวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง
42 50610186 นางสาวธารารัตน์ พรมทอง
43 50610308 นางสาวชุติมา เตชอังกูร
44 50610339 นางสาวณัฐฐาภรณ์ นาคพิน
45 50610551 นางสาวไปรยา กิติกร
46 50610575 นายภูริภัทธร์ ทาทอง
47 50610636 นายธัชยณัฐ ปิงวงศ์
48 50610711 นางสาวกีรติ เกียรติตั้ง
49 50610728 นายคงยศ เพชรภา
50 50610780 นางสาวณัฐนันท์ อริยะโสภณวงศ์
51 50610803 นางสาวดาริกา สายทวี
52 50610810 นางสาวตวงรัชต์ เลิศบุษยานุกูล
53 50610872 นายธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา
54 50610889 นางสาวนาถฤดี โสตถินิรันดร
55 50610896 นางสาวนิติการณ์ รัตติทิวาพาณิชย์
56 50610919 นางสาวปรัชญานียศักดิ์ เอี่ยมดี
57 50610933 นางสาวปิยวรรณ จิตรแจ่ม
58 50610957 นางสาวพิชญา ปุยสุวรรณ
59 50610988 นางสาวเพียงฟ้า ก้องเกียรติกูล
60 50611060 นายศิรัส สังขปรีชา
61 50611121 นางสาวอรวรรณ แก้วจุรัตน์