รายชื่อบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวน 71 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล
1 45610037 นายกุมสิทธิ์???????????? ธารณามัย
2 47610100 นายธนบูรณ์ ตระการวิโรจน์
3 47610332 นายวิทยา แสงเหมือนขวัญ
4 48610096 นายธัจสะพณ? ปั้นจาด
5 48610355 นางสาววันวิสา? เนื่องเผือก
6 48610379 นางสาววิรงรอง? เรือนคำ
7 48610454 นางสาวอนุสรา? แจ้งไพร
8 48610478 นายอรุณศักดิ์? นุ่มถึก
9 48610676 นางสาวนันทนา? จูงพันธ์
10 49610101 นายณัฐชัย? สายวาริน
11 49610156 นายทศพล? ตั้งเจริญชัย
12 49610361 นางสาวมณฑาทิพย์? เกล็ดเครือมาศ
13 49610514 นายสุธีรพรรณ? ทับแจ้ง
14 49610651 นางสาวจารินี? อ่างทอง
15 49610729 นางสาวกัญญาภัทร ดวงสุวรรณ
16 49610781 นายเมธาสิทธิ์? จริยวิทยาวัฒน์
17 50610117 นายภัทธวุฒิ บุรีรักษ์
18 50610223 นางสาวสุธาทิพย์ วังคีรี
19 50610230 นางสาวอิศราภรณ์ ภมรสุพรวิชิต
20 50610285 นางสาวจิตรเรขา สัมพันธรัตน์
21 50610292 นางสาวชาทัส แสนแปง
22 50610407 นางสาวปวีณา คงคอน
23 50610438 นางสาวพรพนิต ศิวเวทพิกุล
24 50610476 นางสาววรลักษณ์ อังประภาพรชัย
25 50610483 นายวรัญญู อ่อนสี
26 50610490 นางสาววลัยลักษณ์ เสาเกิด
27 50610506 นางสาววารีวัณน์ ภุมรินทร์
28 50610544 นางสาวศิวาภรณ์ นิมิตร
29 50610568 นางสาวสุพัตรา วิชาชัย
30 50610612 นางสาวอัจฉรา สิงห์ลอ
31 50610674 นางสาวกรรณิการ์ มาสี
32 50610681 นางสาวกฤติกา เจริญวุฒิลาภ
33 50610698 นางสาวกษมาภรณ์ รักอยู่
34 50610704 นางสาวกัณฐิกา กางบุญเรือง
35 50610742 นางสาวฉัตรกมล เสนาพันธ์
36 50610766 นายฐาปกรณ์ สุรัจกุลวัฒนา
37 50610827 นางสาวทองทิพย์ ทับทิม
38 50610834 นางสาวทักษิญา ทักษิญ
39 50610858 นางสาวเขมจิรัฏฐ์ โควสุภัทร์
40 50610902 นางสาวปภาวี กรรณสูต
41 50610926 นางสาวปริสสรา สอนตระกูล
42 50610964 นางสาวพีรยา วราสิทธิ์
43 50610971 นางสาวเพียงขวัญ สายประเสริฐ
44 50611046 นางสาววารัตตา โคจรานนท์
45 50611053 นางสาวศันศนีย์ สินประจักษ์ผล
46 50611077 นางสาวศิริภา เกื้อนุ้ย
47 50611107 นางสาวอทิตยา บุ่นวรรณา
48 51610031 นายธนพร โสวิทยสกุล
49 51610062 นายพนมกร ใจกว้าง
50 51610079 นางสาวพัทริกา สุขโรจน์
51 51610116 นางสาววรัญญา คงยาดี
52 51610154 นางสาวกนกชนก มีเสน
53 51610246 นางสาวศิพิมพ์ คงเอี่ยม
54 51610338 นางสาวอัจฉราวดี นุชเฉย
55 51610383 นางสาวพิชานัน คุ้มชนะ
56 51610406 นายวิศเวศ คารมปราชญ์
57 51610413 นายกฤตภาส ฟูแสง
58 51610444 นายอิสรพงษ์ ไทยนิมิต
59 51610451 นางสาวกชกร หิรัญญากร
60 51610482 นางสาวขนิษฐา พุ่มทอง
61 51610499 นางสาวชารัญญา นุชิตประสิทธิชัย
62 51610529 นายณัฐ ดวงรัตนประทีป
63 51610574 นางสาวภชสร เวชยชัย
64 51610581 นางสาวรพีพรรณ นะภิใจ
65 51610598 นางสาววนัสนันท์ บูรณพานิช
66 51610611 นางสาววิสมา วิทยานุกรกิจ
67 51610635 นางสาวสกาวรัศมิ์ ปัทมาวิไล
68 51610642 นางสาวสราวดี สุภัททธรรม
69 51610659 นางสาวสุขิตา สีแก้วสิ่ว
70 51610673 นางสาวสุนิสา เสือบัว
71 51610680 นางสาวหทัยภัทร ตระกูลสุข