รายชื่อมหาบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวน 2 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 4 ธันวาคม 2555

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เบอร์โทร E-mail
1 50060231 นางสาวกรรณิกา บูรณะเกียรติพันธ์ 089-461-0233 ?
2 50060232 นางสาวนริสา ปิ่นดอนทอง 089-708-3464 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.