รายชื่อดุษฎีบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวน 1 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ ?4 ธันวาคม 2555

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เบอร์โทร E-mail
1 49030213 นางอิชยา เยี่ยมวัฒนา ? ?