รายชื่อมหาบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวน 2 คน

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 19 ธันวาคม 2556

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล เบอร์โทร E-mail
1 51062007 นางสาวชารีรัตน์ จิตต์ตรง ? ?
2 51062014 นางสาวปทุมพรรณ พรมสินชัย ? ?