ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เครือข่ายทันตแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่อง Problem Solving in Common Oral Diseases" ท่านที่สนใจลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ หรือนำเสนอผลงาน/กรณีศึกษาสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติม และ download ใบลงทะเบียนได้ที่ http://www.dent.nu.ac.th/diag_dept/seminar10-6-59.aspx
โดยได้รับ 8.83 CE credits